A központi látószög anatómiai indoklása. Szegedi tudományegyetem kérelem biológia alapszak (bsc) indítására - Документ


Rendelet a természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 3. Rendelet 4. Rendelet vonatkozó részei 1. ET számú határozat 1. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben a központi látószög anatómiai indoklása megjelölése végzettségi szint: alapfokozat baccalaureatus, bachelor; rövidítve: BSc szakképzettség: biológus 4. Képzési ág: élő természettudomány 5. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket.

Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a biológusok képesek: a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, az alapelvek gyakorlati alkalmazására; a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására; laboratóriumi a központi látószög anatómiai indoklása terepi feladatok megoldására, laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozás alkalmazására; a kutatói modult elvégzők önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére.

Az alapfokozat birtokában a biológusok alkalmasak: laboratóriumi és terepi műveletek elvégzésére kísérletek tervezésére, kivitelezésére és alkalmazására.

Az alapszakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelőségtudattal.

A törzsanyag a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök általános társadalom- és természettudományi alapismeretek kreditpont matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány, biológia; szakmai alapozó ismeretek kreditpont biokémia, sejtbiológia, növényszervezettan, növényrendszertan, állatszervezettan, állatrendszertan; szakmai törzsanyag kreditpont összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiógia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia, etológia, természet- és környezetvédelem, differenciált szakmai ismeretek differenciált szakmai ismeretek kreditpont sejt és molekuláris biológus és szupraindividuális biológus szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök; tanári szakirány: a második szak szakterületi ismeretei, továbbá pedagógia, pszichológia.

a központi látószög anatómiai indoklása

Szakmai gyakorlat Az alapszakon az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően gyakorlati képzésben legfeljebb 30 kreditpont szerezhető a tantervben meghatározottak szerint. A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.

Nyelvi követelmények Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú A vagy B típusú, rövidlátásban szenvedő azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. A képzési kapacitás bemutatása A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. A biológia oktatása és a biológia tudományának művelése mindig is hangsúlyos volt a Szegedi Tudományegyetemen előzőleg József Attila Tudományegyetem, illetve Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

A biológus tanszékek kialakulása szervesen kapcsolódik a biológia fejlődéséhez. Különösen a hetvenes években, de azt követően is folyamatosan újabb és újabb tanszékek szerveződtek, amelyek egy-egy, addigra önállóvá vált tudományterület oktatását végzik.

Az adott diszciplínához kapcsolódó tanszéki kutatómunka napjainkra nemzetközi hírnevet biztosít a Szegedi Tudományegyetem biológus csoportjainak. A Szegedi Tudományegyetem biológus oktatóinak közleményei vezető nemzetközi tudományos lapokban, beleértve a Science-et, a Nature-t, vagy a Neuroscience-t, is megjelennek.

a központi látószög anatómiai indoklása

A Szegedi Tudományegyetemen folyó biológia oktatására nagy hatással volt a hetvenes években létesült akadémiai Szegedi Biológiai Központ SZBK is, az egyetemi képzés maximálisan igyekszik beépíteni, majd felhasználni az SZBK adta lehetőségeket az oktatásban. Más képzési céllal és abban szintén jelentős hagyományokkal rendelkezik az indítani kívánt képzés másik jogelődjének a központi látószög anatómiai indoklása főiskolai biológia szakos tanárképzés.

A hat féléves alapképzésben minden szakterület helyet kap, feladata a biológia molekuláris, individuális és szupraindividuális szintű jelenségeinek megismertetése. Erre épülve, a következő négy szemeszterben, a specializáció keretében egy-egy szűkebb szakterület behatóbb megismerésére nyílik lehetőség. Az oktatás ma is a B szintű képzés bevezetéséig világkép fogalma a keretben folyik.

Egyetemi szinten a biológusképzés mellett alkalmazott növénybiológusokat és biológia szakos, valamint biológia-környezettan szakos tanárokat, főiskolai szinten biológia-x szakos általános iskolai tanárokat és biológus laboratóriumi operátorokat képeztünk. Az oktatás magas színvonalát igazolja, hogy a szegedi biológus hallgatók mindig jelentős számban kerülnek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák díjazottjai közé, többször elnyerték a Pro Scientia aranyérmet, a legutóbbi OTDK-n pl.

Az oktatás és kutatás lényeges elemét képezi a posztgraduális képzés. A ben alakult Biológus Doktori Iskola országosan is az egyik legjobbnak bizonyult. A 68 fős alapítói létszámból 35 fő a tudományok doktora, hatan akadémikusok.

Alapító belső tagjaink közül 8-an a tudományok doktora, en a tudományok kandidátusa címmel rendelkeznek. A Az általunk képzett szakemberek hazánkban is és külföldön is konvertálható tudást kapnak útravalóul. A Szegeden végzett biológusok eddig is jól el tudtak helyezkedni. Sok szakembert vesz fel az SZBK, ahol egy természetes rotáció figyelhető meg: a senior kutatók szívesen foglalkoztatnak frissen végzett biológusokat, hogy hosszabb-rövidebb időre a központi látószög anatómiai indoklása tudjanak menni külföldre, ugyanakkor szívesen küldik frissen végzett munkatársaikat is külföldre, hogy tapasztalatot szerezzenek.

Relatíve sok végzett biológust és biológia szakost vesz fel az Általános Orvostudományi Kar. Hogy a látás elvész a glaukómában részük laborokban dolgozik, de meglepően sokan oktatnak és kutatnak is a különböző intézetekben Élettan, Anatómia, Orvos-biológiai, Biokémiai Intézet.

A szegedi biológusok regionális felvevő piacát képezi még a Gabonatermesztési Kutató Kht. Régión túlmutatóan elhelyezkedhetnek tanítványaink nemzeti parkokban, botanikus kertekben, a környezetvédelemmel kapcsolatos intézményekben és a termelő szférában, minőségbiztosítási, analitikai laboratóriumokban konzervipar, borászat, tejipar, kertészetek, vetőmag előállítással foglalkozó társaságok. Gazdaságunk fellendülése esetén ezek a kis magáncégek szakemberigénnyel léphetnek fel. Bár a biológia tanárszakos hallgatók elhelyezkedési lehetőségei nem a legjobbak, a főiskolákon, az általános- vagy középiskolákban tanító pedagógusok között az SZTE és a JGYTFK végzett hallgatói az intézmények hírének megfelelően országosan még mindig az átlagon felül reprezentáltak.

A társadalmi változásokkal együtt a munkaerőpiac is változik. Lassan telítődnek azok az álláshelyek, melyek olyan szakembereket kívánnak, akiket 5 éven át, széles a központi látószög anatómiai indoklása képeztek, és mély tudást szereztek.

Számos olyan igény merül fel a régióban is, és országosan is, ahová a korábbinál mobilisabb, bizonyos alaptudással, majd egy szűkebb, speciálisabb ismeretekkel rendelkező szakemberek sokkal inkább kívánatosak. A fentebb említett nagy intézmények mellett számos apróbb cég létesült és működik a régióban pl. Ezek a feladatok kifejezetten az új képzési rendszerben végzett fiatal szakembereket kívánják.

Olyanokat, akik az alkalmazott kutatatás területén tökéletesen megállják a helyüket, anélkül, hogy 5 évig ülnének az iskolapadban, és a biológia minden területén mély ismeretekkel rendelkeznének.

Ez a munkaerő sokkal mobilisabb is, ui. Itt említendő meg, hogy a ben a Szegedi Tudományegyetem nyerte el az egyik legnagyobb értékű 1,7 milliárd Ft Regionális Tudásközpont pályázatot a Neurobiológia területén. Napjainkban kezdődik, a fent említett kis cégekkel közösen tervezett alkalmazott kutatómunka szervezése, új laboratóriumok létrehozása. A régióban ez különösképpen indokolja az új típusú képzés beindítását. Ez csak egy konkrét példa, de számos más terület is kívánja az új típusú képzés bevezetését biotechnológiai cégek, szennyvíztisztítók, egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos új beruházások stb.

Külön említendő az az igény, ami a közigazgatás területén jelentkezik. Különösen az EU csatlakozás után ugrásszerűen megnőtt azon szakemberek iránt az igény, akiknek valamilyen természettudományos alapképzettségük van, de szükségtelen, hogy hosszú és drága kutatatói pályára való felkészítésben részesüljenek, mert a biológiai alapismeretek mellett kommunikációs, közigazgatási ismeretekkel is kell rendelkezniük.

Jellemzően mutatja ez is a B szintű képzés bevezetésének szükségességét. Ezt a mobilisabb szakemberigényt szeretnénk kielégíteni az akadémiai szakirányokba épülő gyakorlati modulokkal, amelyek közvetlenül a gyakorlatban hasznosítható ismeretek és készségek elsajátítását teszik lehetővé, és adnak végzettséget azon hallgatók számára, akik nem folytatják tanulmányaikat az M szinten.

Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk a B szintet el nem végző hallgatók ismereteinek az ún.

Navigation menu

Az itt szerzett krediteket speciális ismeretekkel kiegészítve a hallgatók szakmát szerezhetnek. Anyagunkban ezt a lehetőséget mutatjuk be a farmakológus szakasszisztens képzés példájával, amely a hazai hagyományosan erős neurobiológiai kutatások speciálisan képzett laborasszisztens igényét elégíti ki.

Az indító alapszakra épülő valamely tervezett mesterképzés MSc lehetőségének a felvázolása, a saját intézményben való indíthatóság körülményeinek a bemutatása.

a központi látószög anatómiai indoklása

Szeged a biológiai kutatások és a biológiai oktatás egyik központja. Kiemelt helyzetét az az egyedi körülmény adja, hogy ebben a városban van az SZBK, a közép-európai biológiai kutatások legjelentősebb intézménye.

Mindezt a sajátosan kedvező helyzetet tovább erősíti az Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar köztudottan erős kutatási bázisaivala Gabonatermesztési Kutató Kht. Ezen intézmények az oktatás és a a központi látószög anatómiai indoklása számos területén már évek óta szorosan együttműködnek. Ezzel az erős oktatási és tudományos bázissal és háttérrel a Biológus Tanszékcsoport öt területen kíván mesterképzést indítani, mivel 1 mind az öt területen szükség van magasan kvalifikált szakemberekre, 2 mind az öt területen biztosítottak a színvonalas képzés feltételei mind szakemberek, mind pedig az infrastruktúra vonatkozásában.

A tervezett M szintű képzések az alábbiak: Tanár MSc —vel végződő képzés A hagyományos duális tanárképzés megszűnése után az egyetlen tanári diplomával, MSc-vel rendelkező szaktanárok nemcsak a éves korosztályt, de az érettségi előtt álló éves korosztályt is fogják tanítani.

Ettől a ponttól nem kell bizonygatni a megalapozott, magas színvonalú szakmai képzés szükségességét a tanárképzésben. Egy nemzet számára öngyilkossággal jó látás gyenge látás fel, ha a tanárképzés szakmai oldalát nem tartja magas szinten. Alkotó, gondolkodó, a kihívásokra aktívan, megoldást keresően reagáló embereket csak megalapozott szakmai tudással, jó pedagógiai érzékkel rendelkező tanárok nevelhetnek, akiknek saját tevékenysége egyben példaként is szolgál a tanítványok számára.

Szegeden a hagyományosan kiemelkedő biológia szakos tanárképzés színvonalát az új képzési rendszerben is meg kívánjuk őrizni. Ehhez minden feltétel adott. Úgy dolgoztuk ki a B szintű képzés struktúráját, hogy a klasszikus biológia-kémia szakos tanárképzés mellett, bármely szakról X el tudjon indulni a tanárnak készülő hallgató, és vagy a biológia vagy az X szakos BSc megszerzése után, az M szinten meg tudja szerezni a biológia —X szakos tanári diplomát MSc-t.

Az egységes tanárképzés kialakítása azonban új igényeket is generál. Az általános iskolák 5.

  1. Hogyan lehet megkülönböztetni a rövidlátást az asztigmatizmustól
  2. Minden nap más látásmód
  3. Az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kivételével az ágazati és az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak esetén az írásbeli központi feladatlapokat és útmutatókat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el és adja át a Hivatalnak.
  4. Miért vannak emberek?
  5. Gyenge látás, hogyan kell lőni
  6. Hipoglikémia és látás
  7. Fejfájás a látás miatt

Ezért kívánjuk szakirányként indítani a Biológia vagy más természettudományi, de bölcsész alapszakhoz is kapcsolható Természetismeret tanári felkészítő szakirányt. A központi látószög anatómiai indoklása biológia MSc-vel végződő képzés A Szegedi Tudományegyetem TT Karán közel harminc éve magas színvonalú és igen eredményes a molekuláris szemléletű biológusképzés folyik.

Megalakulásától kezdve a Tanszék Orosz László, Maróy Péter és Boros Imre professzorok vezetése alatt folyamatosan igen szoros együttműködést alakított hyperopia kezelés és tart fenn a Szegedi Biológiai Központ intézeteivel és annak nemzetközi hírű munkatársait sokrétűen bekapcsolja az oktatási tevékenységébe.

A két intézmény együttműködését e téren a jövőben is tervezzük és a központi látószög anatómiai indoklása kívánjuk. A Tanszék nemzetközileg is elismert és támogatott, sikeres kutatási programokkal, magasan képzett szakember gárdával és jól kifejlesztett infrastruktúrával rendelkezik, melyek együttesen magas szintű molekuláris irányultságú képzést tesznek lehetővé.

A képzés hatékonyságát és eredményességét bizonyítja a hasonló irányultságú specializációt és posztgraduális képzést választó és sikeresen teljesítő hallgatók évről évre magas száma. A Molekuláris Biológia szakirányú képzés teljességéhez természetesen az említett tanszéken kívül a Biológus Tanszékcsoport további egységei is Biokémiai, Biotechnológiai, Mikrobiológiai, Élettani, Növényélettani Tanszék részt vesznek majd, mint azt jelenleg is teszik.

Mindezek alapján meggyőződésünk, hogy a Molekuláris biológia M szintű képzésének bevezetése szükséges, és ennek feltételei mind oktatói, mind pedig infrastrukturális vonatkozásban egyetemünkön messzemenően biztosítottak. Neurobiológia MSc-vel végződő képzés A szegedi neurobiológia a központi látószög anatómiai indoklása elég csak Apáthy István, Ábrahám Ambrus nevét említeni, de említhetnénk Fehér Ottó professzorét is, aki Magyarországon elsőként vezetett el idegsejt-aktivitást élő állatból —mindez kapu látás helyreállítása mint 30 évvel ezelőtt történt Szegeden, az akkori JATE-n.

Napjainkban a neurobiológia egyik jelentős hazai intézménye a Szegedi Tudományegyetem. Az Összehasonlító Élettani Tanszéken működik a régió pillanatnyilag legkorszerűbb elektronmikroszkópja, a legtöbb mérőhellyel rendelkező mikroelektrofiziológiai patch clamp laboratórium, az országban a legkorszerűbb felszereltségű élettani hallgatói laboratórium.

A neurobiológia M szintű oktatásában részt fog venni több akadémikus és akadémiai doktor is. Ez a fajta együttműködés az M szintű képzésben még inkább ki fog teljesedni, amire az elnyert RET es pályázat kifejezetten épít is. Meg kell azt is említeni, hogy a neurobiológia specializáció ma is a legnépszerűbbek közé tartozik. Az évenkénti tanszékcsoporti felmérések szerint, az Összehasonlító Élettani Tanszékre szakosodik váltakozva a legtöbb vagy a második legtöbb diákkörös, diplomadolgozatát készítő hallgató.

Mindez jól mutatja, hogy a Neurobiológia M szintű képzésének bevezetése indokolt, és azt is, hogy ennek feltételei mind oktatói, mind pedig infrastrukturális vonatkozásban messzemenően biztosítottak. Növénybiológia MSc-vel végződő képzés Szeged kifejezetten mezőgazdasági környezetben található, agrártudományi egyetem nincs a közelben, ugyanakkor az egyetemen hagyományosan magas színvonalú képzés folyik a botanika, növenybiológia területén is.

Az SZBK és benne a Növénybiológiai Intézet létrejötte új, modern területekkel gazdagította a növénybiológiai kutatásokat és az oktatást is.

Később, Erdei László professzor vezetésével olyan növényélettani iskola alakult, amely modern metodikákat patch clamp, fluoreszcencia mikroszkópia vezetett be a növényélettani kutatásokba. A Stresszfiziológia tananyaggá tételével pedig valóban a legmodernebb szemléletű, magas színvonalú növénybiológiai kutatás és oktatás folyik.

a központi látószög anatómiai indoklása

Az említett intézetek vezető kutatói részt vesznek az egyetemi képzés specializációs szakaszában, diplomamunkások és doktoranduszok munkájának az irányításában.

A gyakorlati irányultságú Növénybiológiai oktatás szükségességének a felismerése nyomán indult el az alkalmazott növénybiológus képzés egyetemünkön. A gyakorlati irányultság másik lehetősége a környezet állapotának felmérésével és javításával foglalkozó diszciplínák bevezetése. A Növénytani Tanszéken elsősorban a biodiverzitás monitorozással szürkehályog látásélességi foka ökofiziológiai témákkal foglalkoznak, míg a Növényélettan bekapcsolódott a növényeket környezetszennyező anyagok eltávolítására használó, ún.

Szoros kapcsolat alakult ki a Temesvári Bánát Agrártudományi Egyetem és lancelet látás SZTE Növényélettani Tanszéke között, amely a közös kutatómunkán túl a doktoranduszképzésben rejlő regionális lehetőségeket a központi látószög anatómiai indoklása kihasználja az oktatók cseréjével és a doktoranduszok magyarországi gyakorlati részképzésével.

Mindez jól mutatja, hogy Növénybiológia M szintű képzésének bevezetése szükséges, és azt is, hogy ennek feltételei mind oktatói, mind pedig infrastrukturális vonatkozásban messzemenően biztosítottak.

A szakindítási kérelem indoklása

Ökológia MSc-vel végződő képzés A szupraindividuális biológia dinamikusan fejlődő élettudomány, melynek területén egyre több szakemberre lesz szükség, A sajnálatos módon szaporodó természet- és környezetvédelmi gondok megoldásához és megelőzéséhez olyan ismeretek szükségesek, melyek ökológiai,-szünbiológiai elméleti és alkalmazott, pl. Szegeden elsősorban az SZTE Ökológiai Tanszéke látja el a szupraindividulis biológia szakemberei képzésének zömét, természetesen támaszkodva a Biológus Tanszékcsoport, az SZBK, valamint más intézmények szakemberei közreműködésére is.

A tanszéken folyó munka magas színvonalát jelzi munkatársainak hazai és nemzetközi tekintélye, a sikeres természetvédelmi ökológiai PhD program jelenleg a Környezettudományi Doktori Iskola részemelynek keretében az elmúlt öt évben összesen 13 sikeres doktori védésre került sor. A most bevezetésre kerülő lineáris képzésbe az ökológia területén különösen jól illeszkedik a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Biológia Tanszéke, ahol szintén elismert oktató- és kutatómunka folyik elsősorban az alkalmazott, főleg természet- és környezetvédelmi szupraindividuális biológia több területén.

Mind a B szintű képzésben, mind pedig a tervezett M szinten számos ponton be fognak kapcsolódni a főiskolai karon oktató kollégák is. A fejlődés irányát jól mutatja az is, hogy két évvel ezelőtt létrejött az SZBK és az Ökológiai Tanszék közös, molekuláris biodiverzitási laboratóriuma, mely a molekuláris módszerek ökológiai és taxonómiai alkalmazását szolgálja.

Mindez jól mutatja, hogy az Ökológia M szintű képzésének bevezetése szükséges, és azt is, hogy ennek feltételei mind oktatói, mind pedig infrastrukturális vonatkozásban messzemenően biztosítottak. A biológus mesterképzés illetve annak különböző kimenetei Molekuláris biológus, Ökológus a központi látószög anatómiai indoklása.

Module:R:ErtSz/data/sandbox

A képzés a szegedi természettudományos egyetemi oktatás egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező területét jelenti. Akkreditálása a kétciklusú képzési szerkezetbe történő beillesztését szolgálja.

A szak, ill. Az új szak létrehozásakor az országos és európai szintű konvertibilitást kell elsősorban szem előtt tartani. Erre a biológus képzés színvonalának megőrzése esetén biztosan számíthatunk. A biológus mesterszakok képzési kereteit a Nemzeti Bologna Bizottság ajánlásának megfelelően kreditben 4 félév kívánjuk rögzíteni. A következő felosztásban: A képzési idő, megszerzendő kreditek: - félévek száma: 4 - a tanórák minimálisan szükséges kontaktórák száma: - az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: Törzsanyag kötelező ismeretkörök : kredit Haladó szintű kurzusok a modern biológia különböző fejezeteiből 10—30 kredit Haladó szintű laboratórium 10—35 kredit Kötelezően választható szakirányú modulok: kredit A szakirányú modulok az intézményben magas színvonalon művelt kutatási irányokhoz csatlakozó szakmai tárgyakból épülnek fel Szabadon választható szakmai tárgyak: kredit Diplomamunka: 30 kredit Elvárt szakmai kompetenciák: A mesterképzésben diplomát szerzett biológusok tudományos a szem antimon a központi látószög anatómiai indoklása a látást ismereteket szereznek a biológia és alkalmazásai területén.

Rendelkeznek a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges informatikai és nyelvismerettel.